Czym jest AA?
44 Pytania
To jest AA
Dokąd zmierzasz
Program zdrowienia
Czy AA jest dla mnie?
Wiadomość dla młodych
Czy w Twoim życiu jest alkoholik?
Jeśli jesteś profesjonalistą
Anonimowość AA
Literatura AA
Czego AA nie robi
Historia AA
Historia Regionu
Kalendarium
Mityngi AA
Kontakt
Kontakt z służbami
Intergrupy
Informacje dla Grup i Intergrup
Punkt kontaktowy
AA w Polsce
AA w Europie
AA na świecie
Polskojęzyczne grupy AA na świecie
FAQ-stron AA
Czym jest AA ?
Wspólnota AA zajmuje się wyłącznie osobistym zdrowieniem osób, które zwróciły się do niej o pomoc w związku ze swoją chorobą alkoholową i pragną przestać pić.
AA posiada szereg struktur, służących jedynie temu, by jak najskuteczniej realizować swój podstawowy cel: pomoc tym wszystkim, którzy cierpią z powodu własnego alkoholizmu. Ich działanie opiera się o DWANAŚCIE TRADYCJI AA - wynik doświadczenia zdobywanego podczas pierwszych lat istnienia Wspólnoty.
Wspólnota AA zajmuje się wyłącznie osobistym zdrowieniem osób, które zwróciły się do niej o pomoc w związku z ich chorobą alkoholową. AA nie bierze udziału w badaniach naukowych nt. alkoholizmu, nie udziela pomocy w służbie medycznej ani psychiatrycznej. Nie uczestniczy w żadnej formie propagandy antyalkoholowej. Poszczególni członkowie AA mogą działać na powyższych polach prywatnie, jednak nie mogą tego robić jako członkowie AA. Wspólnotę AA łączy z innymi ośrodkami, zajmującymi się leczeniem alkoholizmu, tylko luźna współpraca, bez formalnego związku. Tradycyjnie, Wspólnota AA nie przyjmuje wsparcia finansowego z jakichkolwiek obcych źródeł. Członkowie AA zobowiązani są do zachowania anonimowości na forum publicznym, w szczególności wobec prasy, radia i innych mediów.
Doświadczenia AA są zawsze dostępne dla wszystkich osób, zarówno zgłaszających się po pomoc dla siebie, jak też pragnących skorzystać z nich we własnej działalności: medycznej, religijnej, społecznej czy informacyjnej. W drugim wypadku AA unika formalnego powiązania z taką działalnością i nie zajmuje wobec niej stanowiska.

Dwanaście Tradycji AA
1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.